Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Lượt truy cập: 365826

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 27/4/2024,  tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Tham dự Đại hội có các đ/c trong HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và đại diện các cổ đông Công ty. Tổng số cổ đông xác nhận tham dự 55 cổ đông.Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung: Chương trình làm việc; Quy chế làm việc; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2023 - Kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch cổ tức năm 2024; Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông qua Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Phạm Thị Vân Anh và bà Phạm Thị Thu Lan. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 là bà Phạm Thị Thu Lan và bà Trần Thị Mơ.
Thành viên HĐQT tặng hoa chia tay bà Phạm Thị Vân Anh

Ông Trần Công Đức - Chủ tịch HĐQT tặng hoa chúc mừng bà Phạm Thị Thu Lan và bà Trần Thị Mơ

Đại hội kết thúc trong không khí đầy phấn khởi của tất cả các cổ đông, hứa hẹn một năm 2024 thành công với nhiều sự nỗ lực và cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đặt ra.