Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 7
Lượt truy cập: 139791

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/BC của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.pdf

Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/BC kết quả SXKD năm 2021, Kế hoạch SXKD năm 2022.pdf

Báo cáo hoạt động ban kiểm soát; kết quả thẩm định BCTC năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/BC hoạt động ban kiểm soát; kết quả thẩm định BCTC năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.pdf

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/TTr về việc thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021.pdf

Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/TTr về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022.pdf

Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/TTr về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.pdf

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/TTr về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.pdf

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần Môi trường & CTĐT Hưng Yên

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/BB kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cty CP MT & CTĐT Hưng Yên.pdf

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi Trường & CTĐT Hưng Yên

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/BB họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTy CP MT&CTĐT Hưng Yên.pdf

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Môi Trường & CTĐT Hưng Yên

http://moitruongdothihungyen.com/uploads/NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTy CP MT & CTĐT Hưng Yên.pdf